Các khái niệm cơ bản nhất về Blockchain

BlockChain là gì? Như tên gọi của nó, block có nghĩa là các khối, chain có nghĩa là chuỗi, vậy Blockchain…